Tiles with factory direct prices!

Worldwide shipping by courier or by sea!

Syarat Penggunaan

Kemas kini terakhir pada 18 April 2022

ISI KANDUNGAN

1. PERJANJIAN TERMA
2. HAK HARTA INTELEK
3. PERWAKILAN PENGGUNA
4. PENDAFTARAN PENGGUNA
5. PRODUK
6. PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN
7. DASAR KEMBALI
8. AKTIVITI TERLARANG
9. SUMBANGAN DIJANA PENGGUNA
10. LESEN SUMBANGAN
11. GARIS PANDUAN SEMAKAN
12. MEDIA SOSIAL
13. PENYERAHAN
14. LAMAN WEB DAN KANDUNGAN PIHAK KETIGA
15. PENGURUSAN TAPAK
16. DASAR PRIVASI
17. TEMPOH DAN PENAMATAN
18. PENGUBAHSUAIAN DAN GANGGUAN
19. UNDANG-UNDANG YANG MENGAWAL
20. PENYELESAIAN PERTIKAIAN
21. PEMBETULAN
22. PENAFIAN
23. HAD LIABILITI
24. INDEMNIFIKASI
25. DATA PENGGUNA
26. KOMUNIKASI ELEKTRONIK, TRANSAKSI DAN TANDATANGAN
27. PELBAGAI
28. HUBUNGI KAMI

1. PERJANJIAN TERMA

Syarat Penggunaan ini membentuk perjanjian yang mengikat secara sah yang dibuat antara anda, sama ada secara peribadi atau bagi pihak entiti (“anda”) dan yestile.com, menjalankan perniagaan sebagai yestile.com (“yestile.com”, “kami”, “kami ”, atau “kami”), berkenaan akses anda kepada dan penggunaan tapak web yestile.com serta sebarang bentuk media lain, saluran media, tapak web mudah alih atau aplikasi mudah alih yang berkaitan, dipautkan atau disambungkan dengannya (secara kolektif, “Laman ”). Kami berdaftar di China dan mempunyai pejabat berdaftar kami di 18F, Pusat Perniagaan Longxi, No.36 Qide Road, Daerah Baiyun, Guangzhou, China. Anda bersetuju bahawa dengan mengakses Laman, anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan semua Syarat Penggunaan ini. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SEMUA SYARAT PENGGUNAAN INI, MAKA ANDA DILARANG DENGAN JELAS MENGGUNAKAN LAMAN INI DAN ANDA MESTI MENERUSKAN PENGGUNAAN DENGAN SEGERA.

Terma dan syarat tambahan atau dokumen yang mungkin disiarkan di Laman dari semasa ke semasa dengan ini secara nyata dimasukkan di sini dengan rujukan. Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk membuat perubahan atau pengubahsuaian kepada Syarat Penggunaan ini dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumkan anda tentang sebarang perubahan dengan mengemas kini tarikh "Terakhir Kemas Kini" bagi Syarat Penggunaan ini, dan anda mengetepikan sebarang hak untuk menerima notis khusus bagi setiap perubahan tersebut. Sila pastikan anda menyemak Terma yang berkenaan setiap kali anda menggunakan Tapak kami supaya anda memahami Terma yang digunakan. Anda akan tertakluk kepada dan akan dianggap telah dimaklumkan dan telah menerima, perubahan dalam mana-mana Terma Penggunaan yang disemak oleh penggunaan berterusan Tapak anda selepas tarikh Terma Penggunaan yang disemak itu disiarkan.

Maklumat yang diberikan di Laman ini tidak bertujuan untuk diedarkan kepada atau digunakan oleh mana-mana orang atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau yang akan menyebabkan kami tertakluk kepada sebarang keperluan pendaftaran dalam bidang kuasa atau negara tersebut. . Sehubungan itu, mereka yang memilih untuk mengakses Tapak dari lokasi lain berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk pematuhan undang-undang tempatan, jika dan setakat undang-undang tempatan terpakai.

Tapak ini bertujuan untuk pengguna yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Orang di bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan menggunakan atau mendaftar untuk Laman ini.

2. HAK HARTA INTELEK

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Tapak adalah harta proprietari kami dan semua kod sumber, pangkalan data, kefungsian, perisian, reka bentuk tapak web, audio, video, teks, gambar dan grafik di Tapak (secara kolektif, "Kandungan") dan tanda dagangan, perkhidmatan tanda, dan logo yang terkandung di dalamnya ("Tanda") dimiliki atau dikawal oleh kami atau dilesenkan kepada kami, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan dan pelbagai hak harta intelek lain dan undang-undang persaingan tidak adil China, undang-undang hak cipta antarabangsa, dan konvensyen antarabangsa. Kandungan dan Tanda disediakan di Tapak "SEBAGAIMANA ADANYA" untuk maklumat dan kegunaan peribadi anda sahaja. Kecuali seperti yang diperuntukkan secara nyata dalam Syarat Penggunaan ini, tiada bahagian Laman dan tiada Kandungan atau Tanda boleh disalin, diterbitkan semula, diagregatkan, diterbitkan semula, dimuat naik, disiarkan, dipaparkan secara umum, dikodkan, diterjemahkan, dihantar, diedarkan, dijual, dilesenkan, atau sebaliknya dieksploitasi untuk apa-apa tujuan komersial sekalipun, tanpa kebenaran bertulis nyata kami terlebih dahulu.

Dengan syarat anda layak untuk menggunakan Laman ini, anda diberi lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman ini dan untuk memuat turun atau mencetak salinan mana-mana bahagian Kandungan yang anda telah mendapat akses dengan betul semata-mata untuk peribadi anda, bukan komersial. guna. Kami menyimpan semua hak yang tidak diberikan secara nyata kepada anda dalam dan kepada Tapak, Kandungan, dan Tanda.

3. PERWAKILAN PENGGUNA

Dengan menggunakan Laman ini, anda menyatakan dan menjamin bahawa: (1) semua maklumat pendaftaran yang anda serahkan adalah benar, tepat, terkini dan lengkap; (2) anda akan mengekalkan ketepatan maklumat tersebut dan dengan segera mengemas kini maklumat pendaftaran tersebut jika perlu; (3) anda mempunyai kapasiti undang-undang dan anda bersetuju untuk mematuhi Syarat Penggunaan ini; (4) anda bukan bawah umur dalam bidang kuasa di mana anda tinggal; (5) anda tidak akan mengakses Laman ini melalui cara automatik atau bukan manusia, sama ada melalui bot, skrip atau sebaliknya; (6) anda tidak akan menggunakan Laman ini untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan; dan (7) penggunaan Tapak oleh anda tidak akan melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

Jika anda memberikan sebarang maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini, atau tidak lengkap, kami mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan akaun anda dan menolak mana-mana dan semua penggunaan semasa atau masa hadapan Laman ini (atau mana-mana bahagian daripadanya).

4. PENDAFTARAN PENGGUNA

Anda mungkin dikehendaki mendaftar dengan Laman. Anda bersetuju untuk merahsiakan kata laluan anda dan akan bertanggungjawab untuk semua penggunaan akaun dan kata laluan anda. Kami berhak untuk mengalih keluar, menuntut semula atau menukar nama pengguna yang anda pilih jika kami menentukan, mengikut budi bicara kami sendiri, bahawa nama pengguna tersebut tidak sesuai, lucah atau sebaliknya tidak menyenangkan.

5. PRODUK

Kami berusaha sedaya upaya untuk memaparkan setepat mungkin warna, ciri, spesifikasi dan butiran produk yang tersedia di Tapak. Walau bagaimanapun, kami tidak menjamin bahawa warna, ciri, spesifikasi dan butiran produk adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, semasa atau bebas daripada ralat lain, dan paparan elektronik anda mungkin tidak menggambarkan warna dan butiran sebenar dengan tepat. produk. Semua produk adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa item akan berada dalam stok. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa atas sebarang sebab. Harga untuk semua produk adalah tertakluk kepada perubahan.

6. PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

Kami menerima bentuk pembayaran berikut:

– Kad Kredit Utama: Visa, MasterCard, American Express, JCB, Discover, dll
– PayPal
– Pindahan Bank (Akaun bank tempatan tersedia)
– Gerbang pembayaran pihak ketiga yang lain

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun terkini, lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dibuat melalui Laman ini. Anda seterusnya bersetuju untuk mengemas kini maklumat akaun dan pembayaran dengan segera, termasuk alamat e-mel, alamat penghantaran, nombor telefon dan kaedah pembayaran, supaya kami dapat menyelesaikan transaksi anda dan menghubungi anda apabila diperlukan. Cukai jualan kehendak TIDAK ditambah kepada harga pembelian pada masa ini (tertakluk kepada perubahan tanpa notis). Duti import (jika berkenaan) yang akan dikutip oleh pihak berkuasa kastam negara anda tidak akan ditambahkan pada harga pembelian tetapi anda bersetuju untuk membayarnya apabila pesanan dihantar ke sempadan negara anda. Kami boleh menukar harga produk pada bila-bila masa. Pembayaran hendaklah dalam dolar AS atau mata wang tempatan anda atas permintaan anda (jika berkenaan).

Anda bersetuju untuk membayar semua caj pada harga yang berkuat kuasa pada masa itu untuk pembelian anda dan sebarang bayaran penghantaran yang berkenaan, dan anda memberi kuasa kepada kami untuk mengenakan bayaran kepada pembekal pembayaran yang anda pilih untuk sebarang jumlah sedemikian semasa membuat pesanan anda. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan atau kesilapan dalam penetapan harga, walaupun kami telah meminta atau menerima bayaran.

Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang dibuat melalui Laman ini. Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, mengehadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli bagi setiap orang, setiap isi rumah, atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kaedah pembayaran yang sama dan/atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan atau penghantaran yang sama. Kami berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, dalam pertimbangan kami semata-mata, nampaknya dibuat oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.

7. DASAR KEMBALI

Sila semak Polisi Pemulangan kami yang disiarkan di Tapak sebelum membuat sebarang pembelian.

8. AKTIVITI TERLARANG

Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman ini untuk sebarang tujuan selain daripada tujuan yang kami sediakan untuk Laman ini. Tapak ini tidak boleh digunakan berkaitan dengan sebarang usaha komersial kecuali yang secara khusus disahkan atau diluluskan oleh kami.

Sebagai pengguna Tapak, anda bersetuju untuk tidak:

 • Dapatkan semula data atau kandungan lain secara sistematik dari Tapak untuk mencipta atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, penyusunan, pangkalan data, atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada kami.
 • Menipu, menipu atau mengelirukan kami dan pengguna lain, terutamanya dalam sebarang percubaan untuk mempelajari maklumat akaun sensitif seperti kata laluan pengguna.
 • Mengelak, melumpuhkan, atau sebaliknya mengganggu ciri berkaitan keselamatan Tapak, termasuk ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan mana-mana Kandungan atau menguatkuasakan pengehadan ke atas penggunaan Tapak dan/atau Kandungan yang terkandung di dalamnya.
 • Memburukkan, memburukkan, atau sebaliknya membahayakan, pada pendapat kami, kami dan/atau Laman ini.
 • Gunakan apa-apa maklumat yang diperoleh daripada Tapak untuk mengganggu, menyalahgunakan, atau membahayakan orang lain.
 • Gunakan perkhidmatan sokongan kami secara tidak wajar atau serahkan laporan palsu tentang penyalahgunaan atau salah laku.
 • Gunakan Tapak dengan cara yang tidak konsisten dengan mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan.
 • Terlibat dalam pembingkaian yang tidak dibenarkan atau memaut ke Tapak.
 • Muat naik atau hantar (atau cuba memuat naik atau menghantar) virus, kuda Trojan, atau bahan lain, termasuk penggunaan huruf besar yang berlebihan dan spamming (penyiaran berterusan teks berulang), yang mengganggu penggunaan tanpa gangguan dan keseronokan mana-mana pihak terhadap Laman atau mengubah suai, menjejaskan, mengganggu, mengubah, atau mengganggu penggunaan, ciri, fungsi, operasi atau penyelenggaraan Tapak.
 • Terlibat dalam sebarang penggunaan sistem secara automatik, seperti menggunakan skrip untuk menghantar komen atau mesej, atau menggunakan sebarang perlombongan data, robot atau alat pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa.
 • Padamkan hak cipta atau notis hak proprietari lain daripada mana-mana Kandungan. Cuba untuk menyamar sebagai pengguna atau orang lain atau menggunakan nama pengguna pengguna lain.
 • Muat naik atau hantar (atau cuba memuat naik atau menghantar) sebarang bahan yang bertindak sebagai pengumpulan maklumat atau mekanisme penghantaran pasif atau aktif, termasuk tanpa had, format pertukaran grafik yang jelas (“gif”), 1×1 piksel, pepijat web, kuki , atau peranti lain yang serupa (kadangkala dirujuk sebagai "perisian pengintip" atau "mekanisme pengumpulan pasif" atau "pcms").
 • Mengganggu, mengganggu, atau membuat beban yang tidak wajar pada Tapak atau rangkaian atau perkhidmatan yang disambungkan ke Tapak.
 • Mengganggu, mengganggu, menakut-nakutkan, atau mengancam mana-mana pekerja atau ejen kami yang terlibat dalam menyediakan mana-mana bahagian Tapak kepada anda.
 • Cuba untuk memintas sebarang langkah Tapak yang direka untuk menghalang atau menyekat akses kepada Tapak, atau mana-mana bahagian Tapak.
 • Salin atau sesuaikan perisian Tapak, termasuk tetapi tidak terhad kepada Flash, PHP, HTML, JavaScript atau kod lain.
 • Kecuali seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, mentafsir, menyahkompilasi, menyahhimpun, atau merekayasa balik mana-mana perisian yang terdiri atau dalam apa-apa cara membentuk sebahagian daripada Tapak.
 • Kecuali yang mungkin disebabkan oleh enjin carian standard atau penggunaan pelayar Internet, menggunakan, melancarkan, membangunkan, atau mengedarkan mana-mana sistem automatik, termasuk tanpa had, mana-mana labah-labah, robot, utiliti menipu, pengikis atau pembaca luar talian yang mengakses Laman, atau menggunakan atau melancarkan sebarang skrip atau perisian lain yang tidak dibenarkan.
 • Gunakan ejen pembelian atau ejen pembelian untuk membuat pembelian di Tapak melainkan pesanan dibuat dengan persetujuan pengguna akhir dan kami dimaklumkan.
 • Buat apa-apa penggunaan Tapak tanpa kebenaran, termasuk mengumpul nama pengguna dan/atau alamat e-mel pengguna melalui elektronik atau cara lain untuk tujuan menghantar e-mel yang tidak diminta, atau mencipta akaun pengguna dengan cara automatik atau dengan alasan palsu.
  Gunakan Tapak sebagai sebahagian daripada sebarang usaha untuk bersaing dengan kami atau sebaliknya menggunakan Tapak dan/atau Kandungan untuk sebarang usaha menjana pendapatan atau perusahaan komersial.
 • Gunakan Tapak untuk mengiklankan atau menawarkan untuk menjual barangan dan perkhidmatan.
 • Jual atau sebaliknya pindahkan profil anda.

9. SUMBANGAN DIJANA PENGGUNA

Tapak ini mungkin menjemput anda untuk berbual, menyumbang kepada, atau mengambil bahagian dalam blog, papan mesej, forum dalam talian, dan fungsi lain, dan mungkin memberi anda peluang untuk mencipta, menyerahkan, menyiarkan, memaparkan, menghantar, melaksanakan, menerbitkan, mengedar, atau menyiarkan kandungan dan bahan kepada kami atau di Laman, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, tulisan, video, audio, gambar, grafik, ulasan, cadangan, atau maklumat peribadi atau bahan lain (secara kolektif, "Sumbangan"). Sumbangan mungkin boleh dilihat oleh pengguna lain Tapak dan Tawaran Pasaran dan melalui tapak web pihak ketiga. Oleh itu, sebarang Sumbangan yang anda hantar boleh dianggap sebagai tidak sulit dan bukan milik. Apabila anda membuat atau menyediakan sebarang Sumbangan, anda dengan itu menyatakan dan menjamin bahawa:

 • Penciptaan, pengedaran, penghantaran, paparan awam atau prestasi, dan mengakses, memuat turun atau menyalin Sumbangan anda tidak dan tidak akan melanggar hak proprietari, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, paten, tanda dagangan, rahsia dagangan, atau hak moral mana-mana pihak ketiga.
 • Anda adalah pencipta dan pemilik atau mempunyai lesen, hak, persetujuan, pelepasan dan kebenaran yang diperlukan untuk menggunakan dan memberi kebenaran kepada kami, Tapak dan pengguna lain Tapak untuk menggunakan Sumbangan anda dalam apa-apa cara yang difikirkan oleh Tapak dan ini. Syarat Penggunaan.
 • Anda mempunyai kebenaran bertulis, pelepasan dan/atau kebenaran setiap dan setiap individu yang boleh dikenal pasti dalam Sumbangan anda untuk menggunakan nama atau rupa setiap individu yang boleh dikenal pasti tersebut untuk membolehkan kemasukan dan penggunaan Sumbangan anda dalam apa-apa cara yang difikirkan oleh Tapak dan Syarat Penggunaan ini.
 • Sumbangan anda tidak palsu, tidak tepat atau mengelirukan.
 • Sumbangan anda bukanlah pengiklanan yang tidak diminta atau tidak dibenarkan, bahan promosi, skim piramid, surat berantai, spam, mel besar-besaran atau lain-lain
  bentuk-bentuk permintaan.
 • Sumbangan anda tidak lucah, lucah, lucah, kotor, ganas, mengganggu, memfitnah, memfitnah atau sebaliknya tidak menyenangkan (seperti yang ditentukan oleh kami).
 • Sumbangan anda tidak mengejek, mengejek, memperlekehkan, menakut-nakutkan atau mendera sesiapa.
 • Sumbangan anda tidak digunakan untuk mengganggu atau mengancam (dalam pengertian undang-undang istilah tersebut) mana-mana orang lain dan untuk mempromosikan keganasan terhadap orang atau golongan tertentu.
 • Sumbangan anda tidak melanggar mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan yang berkenaan.
 • Sumbangan anda tidak melanggar hak privasi atau publisiti mana-mana pihak ketiga.
 • Sumbangan anda tidak melanggar mana-mana undang-undang berkenaan pornografi kanak-kanak, atau sebaliknya bertujuan untuk melindungi kesihatan atau kesejahteraan kanak-kanak di bawah umur;
 • Sumbangan anda tidak termasuk sebarang komen yang menyinggung perasaan yang berkaitan dengan kaum, asal negara, jantina, keutamaan seksual atau kecacatan fizikal.
 • Sumbangan anda sebaliknya tidak melanggar atau memaut kepada bahan yang melanggar, mana-mana peruntukan Syarat Penggunaan ini, atau mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

Sebarang penggunaan Tapak atau Tawaran Pasaran yang melanggar perkara di atas melanggar Syarat Penggunaan ini dan boleh mengakibatkan, antara lain, penamatan atau penggantungan hak anda untuk menggunakan Tapak dan Tawaran Pasaran.

10. LESEN SUMBANGAN

Dengan menyiarkan Sumbangan anda ke mana-mana bahagian Tapak atau membuat Sumbangan boleh diakses oleh Tapak dengan memautkan akaun anda dari Tapak ke mana-mana akaun rangkaian sosial anda, anda secara automatik memberikan, dan anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai hak untuk memberikan, untuk kami hak yang tidak terhad, tidak terhad, tidak boleh ditarik balik, kekal, tidak eksklusif, boleh dipindah milik, bebas royalti, berbayar penuh, hak seluruh dunia, dan lesen untuk mengehoskan, menggunakan, menyalin, mengeluarkan semula, mendedahkan, menjual, menjual semula, menerbitkan, menyiarkan, menamakan semula, arkib, simpan, cache, persembahan secara umum, paparkan secara terbuka, format semula, menterjemah, hantar, petikan (secara keseluruhan atau sebahagian), dan mengedarkan Sumbangan tersebut (termasuk, tanpa had, imej dan suara anda) untuk sebarang tujuan, komersial, pengiklanan, atau sebaliknya, dan untuk menyediakan karya terbitan, atau menggabungkan ke dalam karya lain, Sumbangan tersebut, dan memberikan dan membenarkan sublesen yang dinyatakan di atas. Penggunaan dan pengedaran mungkin berlaku dalam mana-mana format media dan melalui mana-mana saluran media.

Lesen ini akan digunakan untuk sebarang bentuk, media atau teknologi yang kini dikenali atau dibangunkan selepas ini, dan termasuk penggunaan nama, nama syarikat dan nama francais anda, sebagaimana yang berkenaan, dan mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagangan, logo, dan imej peribadi dan komersial yang anda berikan. Anda mengetepikan semua hak moral dalam Sumbangan anda, dan anda menjamin bahawa hak moral tidak dinyatakan dalam Sumbangan anda.

Kami tidak menegaskan sebarang pemilikan ke atas Sumbangan anda. Anda mengekalkan pemilikan penuh ke atas semua Sumbangan anda dan sebarang hak harta intelek atau hak proprietari lain yang berkaitan dengan Sumbangan anda. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kenyataan atau representasi dalam Sumbangan anda yang diberikan oleh anda di mana-mana kawasan di Laman ini. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk Sumbangan anda kepada Tapak ini dan anda secara nyata bersetuju untuk membebaskan kami daripada sebarang dan semua tanggungjawab dan untuk mengelak daripada sebarang tindakan undang-undang terhadap kami berkaitan Sumbangan anda.

Kami mempunyai hak, mengikut budi bicara tunggal dan mutlak kami, (1) untuk mengedit, menyunting atau sebaliknya menukar sebarang Sumbangan; (2) untuk mengkategorikan semula mana-mana Sumbangan untuk meletakkannya di lokasi yang lebih sesuai di Tapak; dan (3) untuk menyaring atau memadam sebarang Sumbangan pada bila-bila masa dan atas apa-apa sebab, tanpa notis. Kami tidak mempunyai kewajipan untuk memantau Sumbangan anda.

11. GARIS PANDUAN SEMAKAN

Kami mungkin memberi anda kawasan di Tapak untuk meninggalkan ulasan atau penilaian. Apabila menyiarkan ulasan, anda mesti mematuhi kriteria berikut: (1) anda harus mempunyai pengalaman langsung dengan orang/entiti yang disemak; (2) ulasan anda tidak seharusnya mengandungi kata-kata yang menyinggung perasaan, atau bahasa kesat, perkauman, menyinggung perasaan atau kebencian; (3) ulasan anda tidak seharusnya mengandungi rujukan diskriminasi berdasarkan agama, bangsa, jantina, asal negara, umur, status perkahwinan, orientasi seksual atau ketidakupayaan; (4) ulasan anda tidak seharusnya mengandungi rujukan kepada aktiviti haram; (5) anda tidak seharusnya bergabung dengan pesaing jika menyiarkan ulasan negatif; (6) anda tidak seharusnya membuat sebarang kesimpulan tentang kesahihan kelakuan; (7) anda tidak boleh menyiarkan sebarang kenyataan palsu atau mengelirukan; dan (8) anda tidak boleh menganjurkan kempen yang menggalakkan orang lain menyiarkan ulasan, sama ada positif atau negatif.

Kami mungkin menerima, menolak atau mengalih keluar ulasan mengikut budi bicara kami sendiri. Kami sama sekali tidak mempunyai kewajipan untuk menyaring ulasan atau memadam ulasan, walaupun jika sesiapa menganggap ulasan tidak menyenangkan atau tidak tepat. Ulasan tidak disokong oleh kami, dan tidak semestinya mewakili pendapat kami atau pandangan mana-mana ahli gabungan atau rakan kongsi kami. Kami tidak menanggung liabiliti untuk sebarang semakan atau untuk sebarang tuntutan, liabiliti atau kerugian yang terhasil daripada sebarang semakan. Dengan menyiarkan ulasan, anda dengan ini memberikan kepada kami hak dan lesen yang kekal, tidak eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti, dibayar penuh, boleh diserah hak dan boleh disublesenkan untuk menghasilkan semula, mengubah suai, menterjemah, menghantar melalui sebarang cara, memaparkan, melaksanakan, dan/atau mengedarkan semua kandungan yang berkaitan dengan semakan.

12. MEDIA SOSIAL

Sebagai sebahagian daripada fungsi Tapak, anda boleh memautkan akaun anda dengan akaun dalam talian yang anda miliki dengan pembekal perkhidmatan pihak ketiga (setiap akaun tersebut, "Akaun Pihak Ketiga") dengan sama ada: (1) menyediakan Akaun Pihak Ketiga anda maklumat log masuk melalui Laman; atau (2) membenarkan kami mengakses Akaun Pihak Ketiga anda, seperti yang dibenarkan di bawah terma dan syarat terpakai yang mengawal penggunaan anda bagi setiap Akaun Pihak Ketiga. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berhak untuk mendedahkan maklumat log masuk Akaun Pihak Ketiga anda kepada kami dan/atau memberikan kami akses kepada Akaun Pihak Ketiga anda, tanpa anda melanggar mana-mana terma dan syarat yang mengawal penggunaan anda terhadap yang berkenaan Akaun Pihak Ketiga, dan tanpa mewajibkan kami membayar sebarang yuran atau menjadikan kami tertakluk kepada sebarang had penggunaan yang dikenakan oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga bagi Akaun Pihak Ketiga. Dengan memberikan kami akses kepada mana-mana Akaun Pihak Ketiga, anda memahami bahawa (1) kami boleh mengakses, menyediakan dan menyimpan (jika berkenaan) sebarang kandungan yang telah anda sediakan dan simpan dalam Akaun Pihak Ketiga anda ("Rangkaian Sosial Kandungan”) supaya ia tersedia di dan melalui Tapak melalui akaun anda, termasuk tanpa had sebarang senarai rakan dan (2) kami boleh menyerahkan dan menerima maklumat tambahan daripada Akaun Pihak Ketiga anda setakat anda dimaklumkan apabila anda memautkan akaun anda dengan Akaun Pihak Ketiga. Bergantung pada Akaun Pihak Ketiga yang anda pilih dan tertakluk kepada tetapan privasi yang telah anda tetapkan dalam Akaun Pihak Ketiga tersebut, maklumat pengenalan peribadi yang anda siarkan ke Akaun Pihak Ketiga anda mungkin tersedia pada dan melalui akaun anda di Tapak. Sila ambil perhatian bahawa jika Akaun Pihak Ketiga atau perkhidmatan yang berkaitan menjadi tidak tersedia atau akses kami kepada Akaun Pihak Ketiga tersebut ditamatkan oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga, maka Kandungan Rangkaian Sosial mungkin tidak lagi tersedia di dan melalui Tapak.

Anda akan mempunyai keupayaan untuk melumpuhkan sambungan antara akaun anda di Tapak dan Akaun Pihak Ketiga anda pada bila-bila masa. SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA HUBUNGAN ANDA DENGAN PENYEDIA PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA YANG BERKAITAN DENGAN AKAUN PIHAK KETIGA ANDA DItadbir SEMATA-MATA OLEH PERJANJIAN ANDA DENGAN PENYEDIA PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA TERSEBUT. Kami tidak berusaha untuk menyemak mana-mana Kandungan Rangkaian Sosial untuk sebarang tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, untuk ketepatan, kesahihan atau bukan pelanggaran, dan kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang Kandungan Rangkaian Sosial. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami boleh mengakses buku alamat e-mel anda yang dikaitkan dengan Akaun Pihak Ketiga dan senarai kenalan anda yang disimpan pada peranti mudah alih atau komputer tablet anda semata-mata untuk tujuan mengenal pasti dan memaklumkan anda tentang kenalan tersebut yang juga telah mendaftar untuk menggunakan Laman ini. . Anda boleh menyahaktifkan sambungan antara Tapak dan Akaun Pihak Ketiga anda dengan menghubungi kami menggunakan maklumat hubungan di bawah atau melalui tetapan akaun anda (jika berkenaan). Kami akan cuba memadamkan sebarang maklumat yang disimpan pada pelayan kami yang diperoleh melalui Akaun Pihak Ketiga tersebut, kecuali nama pengguna dan gambar profil yang dikaitkan dengan akaun anda.

13. PENYERAHAN

Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang soalan, komen, cadangan, idea, maklum balas, atau maklumat lain mengenai Tapak atau Tawaran Pasaran (“Penyerahan”) yang anda berikan kepada kami adalah tidak sulit dan akan menjadi hak milik kami. Kami akan memiliki hak eksklusif, termasuk semua hak harta intelek, dan berhak untuk menggunakan dan menyebarkan Penyerahan ini tanpa had untuk sebarang tujuan yang sah, komersial atau sebaliknya, tanpa pengakuan atau pampasan kepada anda. Anda dengan ini mengetepikan semua hak moral untuk mana-mana Penyerahan tersebut, dan anda dengan ini menjamin bahawa mana-mana Penyerahan tersebut adalah asli dengan anda atau bahawa anda mempunyai hak untuk menyerahkan Penyerahan tersebut. Anda bersetuju bahawa tiada tindakan terhadap kami untuk sebarang dakwaan atau pelanggaran sebenar atau penyelewengan mana-mana hak proprietari dalam Penyerahan anda.

14. LAMAN WEB DAN KANDUNGAN PIHAK KETIGA

Tapak ini mungkin mengandungi (atau anda mungkin dihantar melalui Tapak atau Tawaran Pasaran) pautan ke tapak web lain (“Laman Web Pihak Ketiga”) serta artikel, gambar, teks, grafik, gambar, reka bentuk, muzik, bunyi, video , maklumat, aplikasi, perisian dan kandungan atau item lain kepunyaan atau berasal daripada pihak ketiga (“Kandungan Pihak Ketiga”). Laman Web Pihak Ketiga dan Kandungan Pihak Ketiga tersebut tidak disiasat, dipantau atau diperiksa untuk ketepatan, kesesuaian atau kesempurnaan oleh kami, dan kami tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana Laman Web Pihak Ketiga yang diakses melalui Laman atau mana-mana Kandungan Pihak Ketiga yang disiarkan pada, tersedia melalui, atau dipasang daripada Tapak, termasuk kandungan, ketepatan, rasa menyinggung perasaan, pendapat, kebolehpercayaan, amalan privasi, atau dasar lain atau terkandung dalam Laman Web Pihak Ketiga atau Kandungan Pihak Ketiga. Kemasukan, memaut kepada, atau membenarkan penggunaan atau pemasangan mana-mana Laman Web Pihak Ketiga atau mana-mana kandungan Pihak Ketiga tidak membayangkan kelulusan atau pengesahan daripadanya oleh kami. Jika anda memutuskan untuk meninggalkan Laman dan mengakses Laman Web Pihak Ketiga atau menggunakan atau memasang mana-mana Kandungan Pihak Ketiga, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri, dan anda harus sedar Syarat Penggunaan ini tidak lagi mengawal. Anda harus menyemak terma dan dasar yang berkenaan, termasuk privasi dan amalan pengumpulan data, mana-mana tapak web yang anda navigasi dari Tapak atau berkaitan dengan mana-mana aplikasi yang anda gunakan atau pasang dari Tapak. Sebarang pembelian yang anda buat melalui Laman Web Pihak Ketiga akan melalui laman web lain dan daripada syarikat lain, dan kami tidak bertanggungjawab sama sekali berkaitan dengan pembelian tersebut yang secara eksklusif antara anda dan pihak ketiga yang berkenaan. Anda bersetuju dan mengakui bahawa kami tidak mengendors produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web Pihak Ketiga dan anda akan memastikan kami tidak berbahaya daripada sebarang bahaya yang disebabkan oleh pembelian produk atau perkhidmatan tersebut. Selain itu, anda akan memastikan kami tidak berbahaya daripada apa-apa kerugian yang dialami oleh anda atau bahaya yang disebabkan oleh anda berkaitan dengan atau mengakibatkan apa-apa cara daripada mana-mana Kandungan Pihak Ketiga atau sebarang hubungan dengan Laman Web Pihak Ketiga.

15. PENGURUSAN TAPAK

Kami berhak, tetapi bukan kewajipan, untuk: (1) memantau Tapak untuk pelanggaran Syarat Penggunaan ini; (2) mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya terhadap sesiapa sahaja yang, mengikut budi bicara mutlak kami, melanggar undang-undang atau Syarat Penggunaan ini, termasuk tanpa had, melaporkan pengguna tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang; (3) mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa had, menolak, menyekat akses kepada, mengehadkan ketersediaan, atau melumpuhkan (setakat yang boleh dilaksanakan secara teknologi) mana-mana Sumbangan anda atau mana-mana bahagian daripadanya; (4) mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa had, notis, atau liabiliti, untuk mengalih keluar daripada Tapak atau sebaliknya melumpuhkan semua fail dan kandungan yang bersaiz berlebihan atau dalam apa-apa cara membebankan sistem kami; dan (5) sebaliknya menguruskan Tapak dengan cara yang direka untuk melindungi hak dan harta kami dan untuk memudahkan Tapak dan Tawaran Pasaran berfungsi dengan baik.

16. DASAR PRIVASI

Kami mengambil berat tentang privasi dan keselamatan data. Sila semak Dasar Privasi kami: yestile.com/privacy. Dengan menggunakan Tapak atau Tawaran Pasaran, anda bersetuju untuk terikat dengan Dasar Privasi kami, yang dimasukkan ke dalam Syarat Penggunaan ini. Harap maklum bahawa Tapak dan Tawaran Pasaran dihoskan di China.
Jika anda mengakses Tapak atau Tawaran Pasaran dari mana-mana rantau lain di dunia dengan undang-undang atau keperluan lain yang mengawal pengumpulan, penggunaan, atau pendedahan data peribadi yang berbeza daripada undang-undang yang terpakai di China, maka melalui penggunaan berterusan Tapak ini, anda memindahkan data anda ke China, dan anda secara nyata bersetuju untuk memindahkan data anda ke dan diproses di China.

17. TEMPOH DAN PENAMATAN

Terma Penggunaan ini akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya semasa anda menggunakan Laman ini. TANPA MENGHADKAN MANA-MANA PERUNTUKAN LAIN TERMA PENGGUNAAN INI, KAMI MELIHARA HAK UNTUK, MENURUT BUDI BICARA KAMI DAN TANPA NOTIS ATAU LIABILITI, MENAFIKAN AKSES KE DAN PENGGUNAAN LAMAN INI DAN TAWARAN TEMPAT PASARAN (TERMASUK MENYEKAT ALAMAT IP TERTENTU), KEPADA MANA-MANA ALAMAT IP TERTENTU. ATAS APA-APA SEBAB ATAU TANPA SEBAB, TERMASUK TANPA HAD UNTUK MELANGGAR SEBARANG PERWAKILAN, WARANTI ATAU PERJANJIAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA PENGGUNAAN INI ATAU MANA-MANA UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERKENAAN. KAMI BOLEH MENAMATKAN PENGGUNAAN ATAU PENYERTAAN ANDA DALAM LAMAN DAN TAWARAN TEMPAT PASARAN ATAU MEMADAMKAN AKAUN ANDA DAN SEBARANG KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG ANDA SIARKAN PADA BILA-BILA MASA, TANPA AMARAN, DI BENAR-BENAR KAMI.

Jika kami menamatkan atau menggantung akaun anda atas sebarang sebab, anda dilarang mendaftar dan mencipta akaun baharu di bawah nama anda, nama palsu atau yang dipinjam, atau nama mana-mana pihak ketiga, walaupun anda mungkin bertindak bagi pihak ketiga. pesta. Selain daripada menamatkan atau menggantung akaun anda, kami berhak untuk mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya, termasuk tanpa had untuk mengejar penyelesaian sivil, jenayah dan injunksi.

18. PENGUBAHSUAIAN DAN GANGGUAN

Kami berhak untuk menukar, mengubah suai, atau mengalih keluar kandungan Laman ini pada bila-bila masa atau atas sebarang sebab mengikut budi bicara kami tanpa notis. Walau bagaimanapun, kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini sebarang maklumat di Laman kami. Kami juga berhak untuk mengubah suai atau menghentikan semua atau sebahagian daripada Tawaran Pasaran tanpa notis pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan, atau pemberhentian Tapak atau Tawaran Pasaran.

Kami tidak dapat menjamin Tapak dan Tawaran Pasaran akan tersedia pada setiap masa. Kami mungkin mengalami perkakasan, perisian, atau masalah lain atau perlu melakukan penyelenggaraan yang berkaitan dengan Tapak, mengakibatkan gangguan, kelewatan, atau ralat. Kami berhak untuk menukar, menyemak, mengemas kini, menggantung, memberhentikan, atau sebaliknya mengubah suai Tapak atau Tawaran Pasaran pada bila-bila masa atau atas sebarang sebab tanpa notis kepada anda. Anda bersetuju bahawa kami tidak mempunyai sebarang liabiliti untuk sebarang kerugian, kerosakan atau kesulitan yang disebabkan oleh ketidakupayaan anda untuk mengakses atau menggunakan Tapak atau Tawaran Pasaran semasa sebarang masa henti atau pemberhentian Tapak atau Tawaran Pasaran. Tiada apa-apa dalam Syarat Penggunaan ini akan ditafsirkan mewajibkan kami untuk mengekalkan dan menyokong Tapak atau Tawaran Pasaran atau untuk membekalkan sebarang pembetulan, kemas kini atau keluaran yang berkaitan dengannya.

19. UNDANG-UNDANG YANG MENGAWAL

Terma ini hendaklah dikawal oleh dan ditakrifkan mengikut undang-undang China. yestile.com dan diri anda secara tidak boleh ditarik balik bersetuju bahawa mahkamah China mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang mungkin timbul berkaitan dengan syarat ini.

20. PENYELESAIAN PERTIKAIAN

Rundingan Tidak Rasmi

Untuk mempercepatkan penyelesaian dan mengawal kos sebarang pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang berkaitan dengan Syarat Penggunaan ini (setiap "Pertikaian" dan secara kolektif, "Pertikaian") yang dibawa oleh sama ada anda atau kami (secara individu, "Pihak" dan secara kolektif, “Pihak-Pihak”), Pihak-Pihak bersetuju untuk mula-mula cuba merundingkan sebarang Pertikaian (kecuali Pertikaian yang dinyatakan secara nyata di bawah) secara tidak rasmi selama sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum memulakan timbang tara. Rundingan tidak rasmi tersebut bermula dengan notis bertulis daripada satu Pihak kepada Pihak yang satu lagi.

Timbang Tara Mengikat

Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan kontrak ini, termasuk sebarang persoalan mengenai kewujudan, kesahihan atau penamatannya, hendaklah dirujuk dan akhirnya diselesaikan oleh Mahkamah Timbang Tara Komersial Antarabangsa di bawah Dewan Timbang Tara Eropah (Belgium, Brussels, Avenue Louise, 146) mengikut Peraturan ICAC ini, yang, sebagai hasil daripada merujuk kepadanya, dianggap sebagai sebahagian daripada klausa ini. Bilangan penimbang tara hendaklah seorang (1). Kerusi, atau tempat undang-undang, atau timbang tara hendaklah guangzhou, China. Bahasa prosiding hendaklah bahasa Cina, Inggeris. Undang-undang yang mengawal kontrak hendaklah menjadi undang-undang substantif China.

Sekatan

Para Pihak bersetuju bahawa sebarang timbang tara hendaklah dihadkan kepada Pertikaian antara Pihak secara individu. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, (a) tiada timbang tara boleh digabungkan dengan mana-mana prosiding lain; (b) tiada hak atau kuasa untuk sebarang Pertikaian ditimbangtara atas dasar tindakan kelas atau menggunakan prosedur tindakan kelas; dan (c) tiada hak atau kuasa untuk apa-apa Pertikaian dibawa dalam kapasiti wakil yang dikatakan bagi pihak orang awam atau mana-mana orang lain.

Pengecualian kepada Rundingan Tidak Rasmi dan Timbang Tara

Pihak-Pihak bersetuju bahawa Pertikaian berikut tidak tertakluk kepada peruntukan di atas mengenai perundingan tidak formal yang mengikat timbang tara: (a) sebarang Pertikaian yang ingin menguatkuasakan atau melindungi, atau berkenaan dengan kesahihan, mana-mana hak harta intelek sesuatu Pihak; (b) sebarang Pertikaian berkaitan, atau timbul daripada, dakwaan kecurian, cetak rompak, pencerobohan privasi, atau penggunaan tanpa kebenaran; dan (c) apa-apa tuntutan untuk pelepasan injunksi. Jika peruntukan ini didapati menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka kedua-dua Pihak tidak akan memilih untuk menimbang tara mana-mana Pertikaian yang termasuk dalam bahagian peruntukan ini yang didapati menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan dan Pertikaian tersebut hendaklah diputuskan oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa dalam mahkamah yang disenaraikan untuk bidang kuasa di atas, dan Pihak-Pihak bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa peribadi mahkamah itu.

21. PEMBETULAN

Mungkin terdapat maklumat di Tapak yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan atau peninggalan yang mungkin berkaitan dengan Tawaran Pasaran, termasuk penerangan, harga, ketersediaan dan pelbagai maklumat lain. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, atau ketinggalan dan menukar atau mengemas kini maklumat di Laman pada bila-bila masa, tanpa notis terlebih dahulu.

22. PENAFIAN

LAMAN INI DISEDIAKAN SECARA SEADANYA DAN SEADANYA. ANDA BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN ANDA TERHADAP PERKHIDMATAN TAPAK ITU ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, BERHUBUNGAN DENGAN LAMAN INI DAN PENGGUNAANNYA, TERMASUK, TANPA HAD, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN DAN KEBOLEHAN UNTUK SEBUAH. KAMI TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU PERWAKILAN TENTANG KEJADIAN ATAU KELENGKAPAN KANDUNGAN LAMAN ATAU KANDUNGAN MANA-MANA LAMAN WEB YANG DIPAUTKAN KE LAMAN INI DAN KAMI AKAN TIADA TANGGUNGJAWAB ATAU TANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG (1) KESILAPAN, KESILAPAN, KESILAPAN. 2) KECEDERAAN DIRI ATAU KEROSAKAN HARTA HARTA, APA PUN SIFAT APA PUN, AKIBAT AKSES ANDA KE DAN PENGGUNAAN LAMAN INI, (3) SEBARANG AKSES TANPA KEBENARAN KEPADA ATAU PENGGUNAAN PELAYANAN SELAMAT KAMI DAN/ATAU MANA-MANA DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI DAN/ATAU KEWANGAN DISIMPAN DI DALAM, (4) SEBARANG GANGGUAN ATAU PENGHENTIAN PENGHANTARAN KE ATAU DARI LAMAN, (5) SEBARANG PEPIJAT, VIRUS, KUDA TROJAN ATAU SEBAGAINYA YANG MUNGKIN DIHANTAR KE ATAU MELALUI LAMAN INI OLEH MANA-MANA PIHAK KETIGA (DAN/ATAU). 6) SEBARANG KESILAPAN ATAU PENINGKATAN DALAM MANA-MANA KANDUNGAN DAN BAHAN ATAU UNTUK SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN SEBARANG JENIS YANG DITANGGUNG AKIBAT PENGGUNAAN MANA-MANA KANDUNGAN YANG DISIARKAN, DIHANTAR, ATAU SEBANYAKNYA DISEDIAKAN MELALUI LAMAN ITU. KAMI TIDAK MENJAMIN, MENGESAHKAN, MENJAMIN ATAU MEMANGGUNG TANGGUNGJAWAB UNTUK MANA-MANA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIIKLANKAN ATAU DITAWARKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI LAMAN INI, MANA-MANA LAMAN WEB BERHIPERPAUT, ATAU MANA-MANA LAMAN WEB ATAU PERMOHONAN IKLAN MUDAH ALIH YANG TIDAK LAIN. MENJADI PIHAK KEPADA ATAU DALAM APA PUN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMANTAU SEBARANG TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN MANA-MANA PENYEDIA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA. SEPERTI DENGAN PEMBELIAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN MELALUI MANA-MANA MEDIUM ATAU DALAM MANA-MANA PERSEKITARAN, ANDA HENDAKLAH MENGGUNAKAN PERTIMBANGAN YANG TERBAIK DAN BERHATI-HATI DI MANA YANG SESUAI.

23. HAD LIABILITI

KAMI ATAU PENGARAH, PEKERJA ATAU EJEN KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA ATAS MANA-MANA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, AKIBAT, TEladan, SAMPINGAN, KHAS, ATAU KEROSAKAN PUNITIF, TERMASUK, KEHILANGAN PENDAPATAN, KEHILANGAN PENDAPATAN ATAU KEROSAKAN LAIN YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN INI, WALAUPUN KAMI TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. WALAUPUN APA-APA YANG BERTENTANGAN YANG TERKANDUNG DI SINI, TANGGUNGJAWAB KAMI KEPADA ANDA ATAS SEBARANG SEBAB APA PUN DAN TANPA MENGIRA BENTUK TINDAKAN, AKAN SETIAP MASA TERHAD KEPADA JUMLAH YANG DIBAYAR, JIKA ADA, OLEH ANDA KEPADA KAMI SEMASA SATU (1) BULAN TEMPOH SEBELUM SEBARANG PUNCA TINDAKAN TIMBUL . UNDANG-UNDANG CINA DAN UNDANG-UNDANG ANTARABANGSA TERTENTU TIDAK MEMBENARKAN HAD KE ATAS WARANTI TERSIRAT ATAU PENGECUALIAN ATAU HAD KEROSAKAN TERTENTU. JIKA UNDANG-UNDANG INI TERPAKAI KEPADA ANDA, SEBAHAGIAN ATAU SEMUA PENAFIAN ATAU HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA, DAN ANDA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK TAMBAHAN.

24. INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memastikan kami tidak berbahaya, termasuk anak syarikat, sekutu, dan semua pegawai, ejen, rakan kongsi dan pekerja kami masing-masing, daripada dan terhadap sebarang kerugian, kerosakan, liabiliti, tuntutan atau permintaan, termasuk peguam yang munasabah ' yuran dan perbelanjaan, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada: (1) Sumbangan anda; (2) penggunaan Tapak; (3) pelanggaran Terma Penggunaan ini; (4) sebarang pelanggaran representasi dan waranti anda yang dinyatakan dalam Syarat Penggunaan ini; (5)
pelanggaran anda terhadap hak pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak harta intelek; atau (6) sebarang tindakan berbahaya yang terang-terangan terhadap mana-mana pengguna lain Tapak yang anda berhubung dengan Tapak tersebut. Walau apa pun perkara di atas, kami berhak, atas perbelanjaan anda, untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi sebarang perkara yang anda perlu menanggung rugi kami, dan anda bersetuju untuk bekerjasama, atas perbelanjaan anda, dengan pembelaan kami terhadap tuntutan tersebut. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberitahu anda tentang sebarang tuntutan, tindakan atau prosiding sedemikian yang tertakluk kepada ganti rugi ini apabila menyedarinya.

25. DATA PENGGUNA

Kami akan mengekalkan data tertentu yang anda hantar ke Tapak untuk tujuan menguruskan prestasi Tapak, serta data yang berkaitan dengan penggunaan Tapak oleh anda. Walaupun kami melakukan sandaran rutin data secara tetap, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua data yang anda hantar atau yang berkaitan dengan sebarang aktiviti yang telah anda lakukan menggunakan Laman ini. Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kehilangan atau kerosakan mana-mana data sedemikian, dan anda dengan ini mengetepikan sebarang hak tindakan terhadap kami yang timbul daripada sebarang kehilangan atau kerosakan data tersebut.

26. KOMUNIKASI ELEKTRONIK, TRANSAKSI DAN TANDATANGAN

Melawat Tapak, menghantar e-mel kepada kami, dan melengkapkan borang dalam talian membentuk komunikasi elektronik. Anda bersetuju untuk menerima komunikasi elektronik, dan anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan, dan komunikasi lain yang kami berikan kepada anda secara elektronik, melalui e-mel dan di Tapak, memenuhi sebarang keperluan undang-undang bahawa komunikasi tersebut dibuat secara bertulis. DENGAN INI ANDA BERSETUJU TERHADAP PENGGUNAAN TANDATANGAN ELEKTRONIK, KONTRAK, PESANAN DAN REKOD LAIN, SERTA PENYAMPAIAN ELEKTRONIK NOTIS, DASAR DAN REKOD TRANSAKSI YANG DIMULAKAN ATAU DIISI OLEH KAMI ATAU MELALUI LAMAN ITU. Anda dengan ini mengetepikan apa-apa hak atau keperluan di bawah mana-mana statut, peraturan, peraturan, ordinan, atau undang-undang lain dalam mana-mana bidang kuasa yang memerlukan tandatangan asal atau penghantaran atau penyimpanan rekod bukan elektronik, atau kepada pembayaran atau pemberian kredit melalui sebarang cara lain. daripada cara elektronik.

28. PELBAGAI

Terma Penggunaan ini dan sebarang dasar atau peraturan operasi yang disiarkan oleh kami di Laman atau berkenaan dengan Laman ini membentuk keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami. Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Penggunaan ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan tersebut. Syarat Penggunaan ini beroperasi setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami boleh menyerahkan mana-mana atau semua hak dan kewajipan kami kepada orang lain pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan, kerosakan, kelewatan, atau kegagalan untuk bertindak yang disebabkan oleh sebarang sebab di luar kawalan munasabah kami. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Syarat Penggunaan ini ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh dipisahkan daripada Syarat Penggunaan ini dan tidak menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana yang tinggal. peruntukan. Tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan atau hubungan agensi yang diwujudkan antara anda dan kami hasil daripada Syarat Penggunaan atau penggunaan Laman ini. Anda bersetuju bahawa Terma Penggunaan ini tidak akan ditafsirkan terhadap kami berdasarkan penggubalannya. Anda dengan ini mengetepikan mana-mana dan semua pembelaan yang mungkin anda miliki berdasarkan bentuk elektronik Syarat Penggunaan ini dan kekurangan tandatangan oleh pihak-pihak di sini untuk melaksanakan Syarat Penggunaan ini.

29. HUBUNGI KAMI

Untuk menyelesaikan aduan mengenai Laman atau untuk menerima maklumat lanjut mengenai penggunaan Laman, sila hubungi kami di:

Yestile.com
18F, Pusat Perniagaan Longxi, No.36 Qide Road, Daerah Baiyun, Guangzhou, China
Telefon: +86.20.3278.9532

Worldwide shipping

By courier or by air, by sea

Wide Product Choice

Find your favorite tile easily

Factory Direct Prices

Save money for your project

100% Secure Checkout

Transactions are handled by Stripe

ms_MYMalay