Tiles with factory direct prices!

Celebrating new store front updated with 10% off all orders.

Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối ngày 18 tháng 4 năm 2022

MỤC LỤC

1. THỎA THUẬN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN
2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
3. ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG
4. ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG
5. SẢN PHẨM
6. MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
7. CHÍNH SÁCH TRẢ LẠI
8. CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM
9. ĐÓNG GÓP DO NGƯỜI DÙNG TẠO
10. GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP
11. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
12. PHƯƠNG TIỆN XÃ HỘI
13. ĐĂNG KÝ
14. NỘI DUNG VÀ TRANG WEB BÊN THỨ BA
15. QUẢN LÝ TRANG WEB
16. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
17. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT
18. SỬA ĐỔI VÀ TƯƠNG THÍCH
19. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
20. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
21. CHỈNH SỬA
22. TỪ CHỐI
23. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
24. XÁC NHẬN
25. DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG
26. GIAO TIẾP, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
27. VÔ ĐỊCH.
28. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

1. THỎA THUẬN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN

Các Điều khoản Sử dụng này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý được thực hiện giữa bạn, cho dù cá nhân hay nhân danh một pháp nhân (“bạn”) và yestile.com, hoạt động kinh doanh dưới tên yestile.com (“yestile.com”, “chúng tôi”, “chúng tôi ”, Hoặc“ của chúng tôi ”), liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web yestile.com cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào khác có liên quan, được liên kết hoặc được kết nối đến đó (gọi chung là“ Trang web ”). Chúng tôi đã đăng ký tại Trung Quốc và có văn phòng đăng ký tại 18F, Longxi Business Center, No.36 Qide Road, Baiyun District, Guangzhou, China. Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản Sử dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, THÌ BẠN RÕ RÀNG BỊ CẤM SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện hoặc tài liệu bổ sung có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được đưa vào đây một cách rõ ràng bằng cách tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc điều chỉnh đối với các Điều khoản Sử dụng này vào từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của Điều khoản Sử dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra Điều khoản hiện hành mỗi khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi để bạn hiểu Điều khoản nào áp dụng. Bạn sẽ tuân theo và sẽ được coi là đã được thông báo và đã chấp nhận, những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản Sử dụng sửa đổi nào bằng việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản Sử dụng sửa đổi đó được đăng.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó . Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến của riêng họ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Trang web dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng hoặc đăng ký Trang web.

2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi được chỉ định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) và nhãn hiệu, dịch vụ nhãn hiệu và biểu trưng có trong đó (“Nhãn hiệu”) do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Trung Quốc, luật bản quyền quốc tế và các hội nghị quốc tế. Nội dung và Dấu hiệu được cung cấp trên Trang web “NGUYÊN TRẠNG” chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này, không một phần nào của Trang web và không Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái tạo, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc nếu không được khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

Với điều kiện là bạn đủ điều kiện để sử dụng Trang web, bạn được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn đã có quyền truy cập hợp lệ chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn sử dụng. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và đối với Trang web, Nội dung và Nhãn hiệu.

3. ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ là trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ; (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký đó khi cần thiết; (3) bạn có đủ năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này; (4) bạn không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà bạn cư trú; (5) bạn sẽ không truy cập Trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác; (6) bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; và (7) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

4. ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Trang web. Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của bạn và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Chúng tôi có quyền xóa, xác nhận quyền sở hữu hoặc thay đổi tên người dùng bạn chọn nếu theo quyết định riêng của chúng tôi, rằng tên người dùng đó không phù hợp, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối.

5. SẢN PHẨM

Chúng tôi cố gắng hết sức để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc, tính năng, thông số kỹ thuật và thông tin chi tiết của các sản phẩm có trên Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng màu sắc, tính năng, thông số kỹ thuật và chi tiết của sản phẩm sẽ chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại hoặc không có các lỗi khác và màn hình điện tử của bạn có thể không phản ánh chính xác màu sắc và chi tiết thực tế của Mỹ phẩm. Tất cả các sản phẩm đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, và chúng tôi không thể đảm bảo rằng các mặt hàng sẽ có trong kho. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm nào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Giá cho tất cả các sản phẩm có thể thay đổi.

6. MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

Chúng tôi đồng ý các hình thức bên dưới của thanh toán:

- Các loại thẻ tín dụng chính: Visa, MasterCard, American Express, JCB, Discover, v.v.
- PayPal
- Chuyển khoản Ngân hàng (Có sẵn tài khoản ngân hàng địa phương)
- Các cổng thanh toán của bên thứ ba khác

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện qua Trang web. Bạn cũng đồng ý cập nhật nhanh chóng thông tin tài khoản và thanh toán, bao gồm địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số điện thoại và phương thức thanh toán để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần. Thuế doanh thu sẽ KHÔNG PHẢI được thêm vào giá mua hiện tại (có thể thay đổi mà không cần báo trước). Thuế nhập khẩu (nếu có) sẽ được thu bởi cơ quan hải quan của nước bạn sẽ không được cộng vào giá mua nhưng bạn đồng ý thanh toán khi đơn hàng được vận chuyển đến biên giới của nước bạn. Chúng tôi có thể thay đổi giá sản phẩm bất cứ lúc nào. Các khoản thanh toán sẽ bằng đô la Mỹ hoặc nội tệ của bạn theo yêu cầu của bạn (nếu có).

Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí theo giá có hiệu lực cho các giao dịch mua của bạn và mọi phí vận chuyển hiện hành, và bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã chọn của bạn cho bất kỳ số tiền nào như vậy khi đặt hàng. Chúng tôi có quyền sửa chữa bất kỳ sai sót hoặc nhầm lẫn nào về giá cả, ngay cả khi chúng tôi đã yêu cầu hoặc đã nhận thanh toán.

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn hàng nào được đặt qua Trang web. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng đã mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc theo đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi hoặc theo cùng một tài khoản khách hàng, cùng một phương thức thanh toán và / hoặc các đơn hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo nhận định riêng của chúng tôi, dường như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

7. CHÍNH SÁCH TRẢ LẠI

Vui lòng xem lại Chính sách hoàn trả của chúng tôi được đăng trên Trang web trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào.

8. CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM

Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Trang web. Trang web không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

Với tư cách là người dùng của Trang web, bạn đồng ý không:

 • Lấy dữ liệu hoặc nội dung khác một cách có hệ thống từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 • Lừa gạt, gian lận hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong bất kỳ nỗ lực nào để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng.
 • Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung có trong đó.
 • Theo ý kiến của chúng tôi, chúng tôi và / hoặc Trang web có thể làm mất uy tín, làm hoen ố, hoặc gây hại nếu không.
 • Sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
 • Sử dụng không đúng các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai sự thật về hành vi lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 • Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • Tham gia vào khung hoặc liên kết trái phép đến Trang web.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi rút, ngựa Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm cả việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp lại), gây trở ngại cho việc sử dụng và thưởng thức Trang web không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Trang web.
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.
 • Xóa bản quyền hoặc thông báo về quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào. Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền tải thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (“gifs”), 1 × 1 pixel, lỗi web, cookie , hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là “phần mềm gián điệp” hoặc “cơ chế thu thập thụ động” hoặc “pcms”).
 • Cản trở, làm gián đoạn hoặc tạo ra gánh nặng không đáng có đối với Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.
 • Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.
 • Cố gắng bỏ qua bất kỳ biện pháp nào của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.
 • Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 • Trừ khi được luật hiện hành cho phép, giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Trang web.
 • Ngoại trừ có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm chuẩn hoặc trình duyệt Internet, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập thông tin, rô bốt, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Trang web, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh hoặc phần mềm khác trái phép nào.
 • Sử dụng đại lý mua hàng hoặc đại lý mua hàng để mua hàng trên Trang web trừ khi đơn đặt hàng được đặt với sự đồng ý của người dùng cuối và chúng tôi đã thông báo.
 • Thực hiện bất kỳ hành vi sử dụng trái phép Trang web nào, bao gồm việc thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không được yêu cầu hoặc tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động hoặc giả mạo.
  Sử dụng Trang web như một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.
 • Sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc chào bán hàng hóa và dịch vụ.
 • Bán hoặc chuyển giao hồ sơ của bạn.

9. ĐÓNG GÓP DO NGƯỜI DÙNG TẠO

Trang web có thể mời bạn trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào các blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác, đồng thời có thể cung cấp cho bạn cơ hội tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc truyền phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh, đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là “Đóng góp”). Những người dùng khác của Trang web và các Sản phẩm trên Thị trường có thể xem được các đóng góp và thông qua các trang web của bên thứ ba. Do đó, bất kỳ Đóng góp nào bạn truyền tải có thể được coi là không bảo mật và không độc quyền. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, do đó bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc hiệu suất và việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép các Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi, Trang web và những người dùng khác của Trang web sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web dự tính và những điều này Điều khoản sử dụng.
 • Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, tiết lộ và / hoặc sự cho phép của từng cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc hình ảnh tương tự của từng và mọi cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép bao gồm và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web và các Điều khoản Sử dụng này.
 • Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
 • Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại, kế hoạch kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, thư gửi hàng loạt hoặc khác
  các hình thức mời chào.
 • Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm ô, khiêu dâm, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc có thể bị phản đối (theo quyết định của chúng tôi).
 • Đóng góp của bạn không chế giễu, chế giễu, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.
 • Đóng góp của bạn không được sử dụng để quấy rối hoặc đe dọa (theo nghĩa pháp lý của các điều khoản đó) bất kỳ người nào khác và để kích động bạo lực đối với một người hoặc một lớp người cụ thể.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên;
 • Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.
 • Các đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm, bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Sản phẩm trên Thị trường nào vi phạm những điều đã nói ở trên đều vi phạm Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến việc bạn bị chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Trang web và Sản phẩm trên Thị trường.

10. GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP

Bằng cách đăng các Đóng góp của bạn lên bất kỳ phần nào của Trang web hoặc làm cho các Đóng góp có thể truy cập được vào Trang web bằng cách liên kết tài khoản của bạn từ Trang web với bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của bạn, bạn sẽ tự động cấp và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp, cho chúng tôi một quyền không hạn chế, không giới hạn, không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, trả đầy đủ, quyền trên toàn thế giới và giấy phép để lưu trữ, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, tiết lộ, bán, bán lại, xuất bản, phát sóng, nghỉ hưu, lưu trữ, lưu trữ, lưu vào bộ nhớ cache, thực hiện công khai, hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, truyền, trích đoạn (toàn bộ hoặc một phần) và phân phối các Đóng góp đó (bao gồm nhưng không giới hạn, hình ảnh và giọng nói của bạn) cho bất kỳ mục đích nào, thương mại, quảng cáo, hoặc bằng cách khác, và để chuẩn bị các tác phẩm phái sinh của, hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác, các Đóng góp đó, đồng thời cấp và cho phép cấp phép phụ của những điều đã nói ở trên. Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào.

Giấy phép này sẽ áp dụng cho bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển, và bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ty và tên nhượng quyền của bạn, nếu có, và bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng nào, và hình ảnh cá nhân và thương mại mà bạn cung cấp. Bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân trong các Đóng góp của mình và bạn đảm bảo rằng các quyền nhân thân chưa được khẳng định trong các Đóng góp của bạn.

Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các Đóng góp của bạn. Bạn có toàn quyền sở hữu tất cả các Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến các Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào trong các Đóng góp của bạn do bạn cung cấp trong bất kỳ khu vực nào trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Đóng góp của mình cho Trang web và bạn đồng ý rõ ràng sẽ miễn tội cho chúng tôi khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm cũng như không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi liên quan đến các Đóng góp của bạn.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, (1) chỉnh sửa, biên soạn lại hoặc thay đổi bất kỳ Đóng góp nào; (2) phân loại lại bất kỳ Đóng góp nào để đặt chúng vào các vị trí thích hợp hơn trên Trang web; và (3) để sàng lọc trước hoặc xóa bất kỳ Đóng góp nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các Đóng góp của bạn.

11. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các khu vực trên Trang web để để lại đánh giá hoặc xếp hạng. Khi đăng bài đánh giá, bạn phải tuân thủ các tiêu chí sau: (1) bạn phải có kinh nghiệm trực tiếp với cá nhân / tổ chức được đánh giá; (2) các bài đánh giá của bạn không được chứa ngôn từ tục tĩu xúc phạm hoặc lăng mạ, phân biệt chủng tộc, xúc phạm hoặc căm thù; (3) các đánh giá của bạn không được chứa các tham chiếu phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, chủng tộc, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục hoặc khuyết tật; (4) các đánh giá của bạn không được chứa các tham chiếu đến hoạt động bất hợp pháp; (5) bạn không nên liên kết với các đối thủ cạnh tranh nếu đăng các đánh giá tiêu cực; (6) bạn không nên đưa ra bất kỳ kết luận nào về tính hợp pháp của hành vi; (7) bạn không được đăng bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào; và (8) bạn không được tổ chức một chiến dịch khuyến khích người khác đăng bài đánh giá, dù tích cực hay tiêu cực.

Chúng tôi có thể chấp nhận, từ chối hoặc xóa các đánh giá theo quyết định riêng của mình. Chúng tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ sàng lọc các bài đánh giá hoặc xóa các bài đánh giá, ngay cả khi bất kỳ ai coi các bài đánh giá là phản cảm hoặc không chính xác. Các đánh giá không được chúng tôi xác nhận và không nhất thiết đại diện cho ý kiến của chúng tôi hoặc quan điểm của bất kỳ chi nhánh hoặc đối tác nào của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ đánh giá nào hoặc đối với bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ đánh giá nào. Bằng cách đăng đánh giá, bạn cấp cho chúng tôi quyền vĩnh viễn, không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, trả đầy đủ, có thể chuyển nhượng, và có thể cấp phép lại và giấy phép để tái sản xuất, sửa đổi, dịch, truyền tải bằng bất kỳ phương tiện nào, hiển thị, biểu diễn, và / hoặc phân phối tất cả nội dung liên quan đến việc xem xét.

12. PHƯƠNG TIỆN XÃ HỘI

Là một phần của chức năng của Trang web, bạn có thể liên kết tài khoản của mình với các tài khoản trực tuyến mà bạn có với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (mỗi tài khoản như vậy, một “Tài khoản bên thứ ba”) bằng cách: (1) cung cấp Tài khoản bên thứ ba của bạn thông tin đăng nhập thông qua Trang web; hoặc (2) cho phép chúng tôi truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn, như được cho phép theo các điều khoản và điều kiện hiện hành chi phối việc bạn sử dụng từng Tài khoản bên thứ ba. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền tiết lộ thông tin đăng nhập Tài khoản bên thứ ba của mình cho chúng tôi và / hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn mà bạn không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào chi phối việc bạn sử dụng Tài khoản bên thứ ba và không bắt buộc chúng tôi phải trả bất kỳ khoản phí nào hoặc khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ giới hạn sử dụng nào do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba áp đặt cho Tài khoản bên thứ ba. Bằng cách cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào bất kỳ Tài khoản bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng (1) chúng tôi có thể truy cập, cung cấp và lưu trữ (nếu có) bất kỳ nội dung nào mà bạn đã cung cấp và lưu trữ trong Tài khoản bên thứ ba của bạn (“Mạng xã hội Nội dung ”) để nó có sẵn trên và thông qua Trang web thông qua tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ danh sách bạn bè nào và (2) chúng tôi có thể gửi và nhận từ Tài khoản bên thứ ba của bạn thông tin bổ sung trong phạm vi bạn được thông báo khi bạn liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản bên thứ ba. Tùy thuộc vào Tài khoản bên thứ ba bạn chọn và tuân theo cài đặt bảo mật mà bạn đã đặt trong Tài khoản bên thứ ba đó, thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đăng lên Tài khoản bên thứ ba có thể có sẵn trên và thông qua tài khoản của bạn trên Trang web. Xin lưu ý rằng nếu Tài khoản bên thứ ba hoặc dịch vụ được liên kết không khả dụng hoặc quyền truy cập của chúng tôi vào Tài khoản bên thứ ba đó bị nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chấm dứt, thì Nội dung Mạng xã hội có thể không còn khả dụng trên và thông qua Trang web.

Bạn sẽ có khả năng vô hiệu hóa kết nối giữa tài khoản của mình trên Trang web và Tài khoản bên thứ ba của bạn bất kỳ lúc nào. VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA LIÊN KẾT VỚI TÀI KHOẢN BÊN THỨ BA CỦA BẠN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH GIẢI QUYẾT THEO (Các) THỎA THUẬN CỦA BẠN VỚI (CÁC) NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA. Chúng tôi không cố gắng xem xét bất kỳ Nội dung Mạng xã hội nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, về tính chính xác, hợp pháp hoặc không vi phạm và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung Mạng xã hội nào. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập sổ địa chỉ email của bạn được liên kết với Tài khoản bên thứ ba và danh sách liên hệ của bạn được lưu trữ trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn chỉ nhằm mục đích xác định và thông báo cho bạn về những địa chỉ liên hệ cũng đã đăng ký sử dụng Trang web . Bạn có thể hủy kích hoạt kết nối giữa Trang web và Tài khoản bên thứ ba của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ bên dưới hoặc thông qua cài đặt tài khoản của bạn (nếu có). Chúng tôi sẽ cố gắng xóa bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi mà chúng tôi có được thông qua Tài khoản bên thứ ba đó, ngoại trừ tên người dùng và ảnh hồ sơ được liên kết với tài khoản của bạn.

13. ĐĂNG KÝ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến Trang web hoặc các Sản phẩm trên Thị trường (“Bài nộp”) do bạn cung cấp cho chúng tôi là không bí mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế và phổ biến các Nội dung gửi này cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, thương mại hoặc theo cách khác, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn. Theo đây, bạn từ bỏ mọi quyền nhân thân đối với bất kỳ Đệ trình nào như vậy và theo đây bạn đảm bảo rằng bất kỳ Đệ trình nào như vậy là nguyên gốc của bạn hoặc bạn có quyền gửi các Đệ trình đó. Bạn đồng ý rằng sẽ không có bất kỳ sự truy đòi nào chống lại chúng tôi đối với bất kỳ hành vi vi phạm bị cáo buộc hoặc thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong Nội dung đệ trình của bạn.

14. NỘI DUNG VÀ TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web hoặc Cung cấp trên thị trường) liên kết đến các trang web khác (“Trang web của bên thứ ba”) cũng như các bài báo, ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video , thông tin, ứng dụng, phần mềm và nội dung hoặc các mục khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ các bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”). Các trang web của bên thứ ba và nội dung của bên thứ ba đó không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào của bên thứ ba được đăng trên, có sẵn thông qua hoặc được cài đặt từ Trang web, bao gồm nội dung, độ chính xác, xúc phạm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật, hoặc các chính sách khác của hoặc có trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba. Việc bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web nào của Bên thứ ba hoặc bất kỳ nội dung nào của Bên thứ ba không có nghĩa là chúng tôi đã chấp thuận hoặc chứng thực cho các trang web đó. Nếu bạn quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Trang web của Bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào, bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn nên biết rằng Điều khoản Sử dụng này không còn chi phối. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu, của bất kỳ trang web nào mà bạn điều hướng đến từ Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Trang web. Bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện thông qua Trang web của bên thứ ba sẽ thông qua các trang web khác và từ các công ty khác và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các giao dịch mua đó chỉ dành riêng cho bạn và bên thứ ba hiện hành. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên các Trang web của Bên thứ ba và bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tác hại nào do việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó gây ra. Ngoài ra, bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất nào do bạn gây ra hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ cách nào từ bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba hoặc bất kỳ liên hệ nào với Trang web của Bên thứ ba.

15. QUẢN LÝ TRANG WEB

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ: (1) giám sát Trang web nếu vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho các cơ quan thực thi pháp luật; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, để xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi theo bất kỳ cách nào; và (5) nếu không, hãy quản lý Trang web theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi cũng như để tạo điều kiện cho Trang web và các Sản phẩm trên Thị trường hoạt động bình thường.

16. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi: yestile.com/privacy. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc các Sản phẩm trên Thị trường, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi, được kết hợp với Điều khoản Sử dụng này. Xin lưu ý rằng Trang web và các Cung cấp trên Thị trường được lưu trữ ở Trung Quốc.
Nếu bạn truy cập Trang web hoặc các Sản phẩm trên thị trường từ bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới có luật hoặc các yêu cầu khác quản lý việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành ở Trung Quốc, thì thông qua việc tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của bạn đến Trung Quốc và bạn đồng ý rõ ràng để dữ liệu của bạn được chuyển đến và xử lý ở Trung Quốc.

17. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO KHÁC, CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, KHI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC ƯU ĐÃI MARKETPLACE (BAO GỒM CHẶN ĐỐI VỚI ĐỊA CHỈ IP) VÌ BẤT KỲ LÝ DO HOẶC KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH HOẶC BẤT KỲ KHOẢN NÀO CÓ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VÀO TRANG WEB VÀ CÁC ƯU ĐÃI CỦA THỊ TRƯỜNG HOẶC XÓA TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐÃ ĐĂNG LÊN BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc tên mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể đại diện cho bên thứ ba bữa tiệc. Ngoài việc chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc theo đuổi các biện pháp dân sự, hình sự và lệnh cấm.

18. SỬA ĐỔI VÀ TƯƠNG THÍCH

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần của Sản phẩm trên Thị trường mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp Trang web hoặc Cung cấp trên Thị trường.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web và các Sản phẩm trên Thị trường sẽ luôn sẵn có. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, cập nhật, tạm ngừng, ngừng hoặc sửa đổi Trang web hoặc các Sản phẩm trên Thị trường bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Sản phẩm trên Thị trường trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng cung cấp Trang web hoặc Sản phẩm trên Thị trường. Không có điều gì trong Điều khoản Sử dụng này sẽ được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc các Sản phẩm trên Thị trường hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến chúng.

19. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh và xác định theo luật của Trung Quốc. yestile.com và bạn đồng ý không thể hủy ngang rằng các tòa án của Trung Quốc sẽ có thẩm quyền độc quyền để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh liên quan đến các điều khoản này.

20. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Đàm phán không chính thức

Để xúc tiến giải quyết và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản sử dụng này (mỗi “Tranh chấp” và gọi chung là “Tranh chấp”) do bạn hoặc chúng tôi (cá nhân, một “Bên” và gọi chung là “Các Bên”), các Bên đồng ý trước tiên cố gắng thương lượng bất kỳ Tranh chấp nào (ngoại trừ các Tranh chấp được cung cấp rõ ràng bên dưới) một cách không chính thức trong ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi bắt đầu phân xử. Các cuộc đàm phán không chính thức này bắt đầu khi có thông báo bằng văn bản từ một Bên cho Bên kia.

Trọng tài ràng buộc

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của hợp đồng, sẽ được Tòa án Trọng tài Thương mại Quốc tế thuộc Phòng Trọng tài Châu Âu (Bỉ, Brussels, Avenue Louise, 146) theo Quy tắc của ICAC này, kết quả của việc viện dẫn đến nó, được coi là một phần của điều khoản này. Số lượng trọng tài viên sẽ là một (1). Trụ sở, hoặc địa điểm pháp lý, hoặc trọng tài sẽ là Quảng Châu, Trung Quốc. Ngôn ngữ của quá trình tố tụng sẽ là tiếng Trung, tiếng Anh. Luật điều chỉnh của hợp đồng sẽ là luật thực chất của Trung Quốc.

Những hạn chế

Các Bên đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ được giới hạn trong Tranh chấp giữa các Bên riêng lẻ. Trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép, (a) không có trọng tài nào được tham gia với bất kỳ thủ tục nào khác; (b) không có quyền hoặc thẩm quyền để bất kỳ Tranh chấp nào được phân xử trên cơ sở kiện tập thể hoặc sử dụng các thủ tục kiện tụng tập thể; và (c) không có quyền hoặc thẩm quyền để bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra với tư cách đại diện có chủ đích thay mặt cho công chúng hoặc bất kỳ người nào khác.

Ngoại lệ đối với Đàm phán không chính thức và Trọng tài

Các Bên đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không tuân theo các quy định trên liên quan đến đàm phán không chính thức ràng buộc trọng tài: (a) bất kỳ Tranh chấp nào tìm cách thực thi hoặc bảo vệ hoặc liên quan đến tính hợp lệ của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một Bên; (b) bất kỳ Tranh chấp nào liên quan đến, hoặc phát sinh từ các cáo buộc trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc sử dụng trái phép; và (c) bất kỳ yêu cầu bồi thường theo lệnh. Nếu điều khoản này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần đó của điều khoản này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán trên và các Bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

21. CHỈNH SỬA

Có thể có thông tin trên Trang web chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến Sản phẩm trên thị trường, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi nào, sự không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

22. TỪ CHỐI

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TẮC VÀ HIỆN CÓ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG WEB SẼ CÓ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. ĐỐI VỚI NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LẠM PHÁT, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH, PHÙ HỢP. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ SỰ CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN TOÀN CỦA NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ (1) LỖI, MIẾNG NÀO, HOẶC NỘI DUNG KHÔNG ĐÚNG 2) THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, CỦA BẤT KỲ THIÊN NHIÊN NÀO, PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB, (3) BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP HOẶC BẤT KỲ HỢP PHÁP NÀO ĐỂ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (4) BẤT KỲ SỰ LIÊN TỤC HOẶC THÔNG BÁO TRUYỀN NÀO ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ BẤT KỲ BẤT KỲ BẤT CỨ NÀO, VIRUSES nào, TROJAN NÀO HOẶC TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, VÀ / HOẶC ( 6) BẤT KỲ LỖI HOẶC BẤT CỨ LỖI NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ VẬT LIỆU NÀO HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT LỖI HOẶC THIỆT HẠI NÀO CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO GÂY RA LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG LÊN, CHUYỂN ĐỔI, HOẶC CÁCH NÀO KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, KẾT THÚC, BẢO ĐẢM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB BẤT KỲ TRANG WEB CÓ LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO ĐƯỢC CHÚ Ý TRÊN BẤT KỲ KÊNH HOẶC QUẢNG CÁO NÀO KHÁC LÀ BÊN TRONG HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ BÊN THỨ BA CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO. NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THÔNG QUA BẤT KỲ VỪA NÀO HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG QUYẾT ĐỊNH VÀ THUYẾT PHỤC TỐT NHẤT CỦA MÌNH Ở NƠI PHÙ HỢP.

23. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG MỌI SỰ KIỆN, CHÚNG TÔI HOẶC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, DO HẬU QUẢ, BỔ SUNG, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT HOẶC CÁ NHÂN, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ NẾU CHÚNG TÔI ĐƯỢC THAM KHẢO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. KHÔNG BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ĐỐI VỚI NỘI DUNG LIÊN TỤC ĐÂY, CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN GÌ NỮA VÀ LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI SỐ TIỀN ĐÃ TRẢ LẠI, NẾU CÓ BẤT CỨ, BẠN ĐỂ CHÚNG TÔI ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI TRONG MỘT (1) THÁNG GIAI ĐOẠN TRƯỚC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH HÀNH ĐỘNG. CHỨNG MINH LUẬT TRUNG QUỐC VÀ LUẬT QUỐC TẾ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CHỨA THIỆT HẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

24. XÁC NHẬN

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi vô hại, bao gồm các công ty con, chi nhánh của chúng tôi và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng của chúng tôi, khỏi và chống lại bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả luật sư hợp lý 'phí và chi phí, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ: (1) Đóng góp của bạn; (2) sử dụng Trang web; (3) vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (4) bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố và bảo đảm của bạn được quy định trong các Điều khoản Sử dụng này; (5)
việc bạn vi phạm các quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (6) bất kỳ hành động có hại công khai nào đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối qua Trang web. Bất kể những điều đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, với chi phí của bạn, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, với chi phí của bạn, để chúng tôi bảo vệ các khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào tuân theo khoản bồi thường này khi biết được điều đó.

25. DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến Trang nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Trang, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu theo định kỳ thường xuyên, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu mà bạn truyền hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện bằng cách sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với bất kỳ dữ liệu nào như vậy và theo đây bạn từ bỏ mọi quyền hành động chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ sự mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với dữ liệu đó.

26. GIAO TIẾP, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến tạo thành liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản. BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC VÀ VIỆC GIAO ĐIỆN TỬ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU HOẶC TRUY CẬP TRÊN TRANG WEB. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ quy chế, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác ở bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc gửi hoặc lưu giữ các hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn các phương tiện điện tử.

28. VÔ ĐỊCH.

Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên Trang web hoặc liên quan đến Trang web cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản Sử dụng này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chậm trễ, hoặc không thực hiện được gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của điều khoản trong Điều khoản sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó được coi là có thể tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại điều khoản. Không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản Sử dụng này hoặc việc sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của Điều khoản Sử dụng này và việc các bên không có chữ ký để thực hiện Điều khoản Sử dụng này.

29. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Trang web hoặc nhận thêm thông tin về việc sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Yestile.com
18F, Longxi Business Center, No.36 Qide Road, Baiyun District, Quảng Châu, Trung Quốc
Điện thoại: +86.20.3278.9532

Worldwide shipping

By courier or by air, by sea

Wide Product Choice

Find your favorite tile easily

Factory Direct Prices

Save money for your project

100% Secure Checkout

Transactions are handled by Stripe

viVietnamese